Storingsdienst:
Tel.+31 (0)174 621 270

Contact:
Tel.+31 (0)174 621 270
Fax+31 (0)174 629 451

E-mailinfo@thermeta.nl
Internetwww.thermeta.nl

Bezoekadres:
Westlandseweg 14
2291 PG Wateringen

 
Disclaimer
     

Disclaimer

   

Overige
Thermeta.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Check daarom regelmatig de Algemene voorwaarden voor eventuele aanpassingen.
De Algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Thermeta.nl en derden naar aanleiding van de Algemene voorwaarden zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Thermeta.nl
Postbus 188
2670 AD  Naaldwijk
T + 31(0)174 621 270
F + 31(0)174 629 451
E info@thermeta.nl

Deze site is met zorg vervaardigd, echter zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten / typefouten. Aan deze site / informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene voorwaarden www.thermeta.nl
Voordat u gebruik maakt van www.thermeta.nl adviseren wij u eerst zorgvuldig deze algemene voorwaarden te lezen. U dient www.thermeta.nl niet te gebruiken wanneer u met een of meerdere voorwaarden niet akkoord gaat. Door gebruik te maken van www.thermeta.nl, geeft de gebruiker aan in te stemmen met de Algemene voorwaarden.

- Algemeen
- Toegestaan gebruik
- Berekeningen
- Gegevens
- Hyperlink
- Beschikbaarheid
- Links naar websites en cookies van andere partijen
- Gebruik van Cookies
- Bezoekgegevens
- Overige

www.thermeta.nl is een website van Thermeta Service BV. Hierna te noemen Thermeta.nl

Toegestaan gebruik Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker of klant die gebruik maakt van Thermeta.nl, dan wel van de aangeboden diensten van Thermeta.nl. Wanneer u gebruik maakt van Thermeta.nl dan moet u zich gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.
De gebruiker kan zonder enige verplichtingen alle gegevens met betrekking tot de te koop of te huur staande onroerende goederen raadplegen. De gebruiker engageert zich er evenwel toe op geen enkele wijze de gegevens zelf verder te verspreiden of te commercialiseren.
Alle informatie op Thermeta.nl is beschermd door de Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders is bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thermeta.nl.

Het is de gebruiker ook niet toegestaan om (de inhoud van) Thermeta.nl te gebruiken voor:
handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet;
handelingen en/of gedragingen in strijd met de openbare orde of goede zeden;
Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom of aan voornoemd toegestaan gebruik van Thermeta.nl en/of haar leveranciers, behoudt Thermeta.nl zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen. U verklaart geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen in welke vorm dan ook, die het systeem van Thermeta.nl, op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden.

Berekeningen
De berekeningen die op Thermeta.nl gemaakt kunnen worden zijn op basis van de door de gebruiker verstrekte informatie. De berekende waardes zijn uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Gegevens
Alle gegevens op Thermeta.nl kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en zijn alleen ter informatie. Gegevens, specificaties en afmetingen zijn in het algemeen gebaseerd op standaard uitvoeringen. Opties en/of afwijkende uitvoeringen kunnen gegevens en/of specificaties en/of afmetingen wijzigen.

Hyperlink
Een hyperlink naar de startpagina van Thermeta.nl mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Thermeta.nl stelt het wel op prijs wanneer zij hiervan op de hoogte worden gesteld (via info@thermeta.nl).

Beschikbaarheid
De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen maar Thermeta.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie  en materiaal up to date, beschikbaar, volledig en/of foutloos is. Thermeta.nl garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van virussen. Thermeta.nl garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.
Wanneer u twijfelt aan de correctheid van gegevens dan raden wij u aan om contact op te nemen met de aanbieder van deze informatie (in veel gevallen zal dit ons kantoor zijn).
Thermeta.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die  u ontleent aan Thermeta.nl.
Thermeta.nl is niet betrokken bij de eigenlijke transactie tussen kopers en verkopers.
De partners waar Thermeta.nl mee samenwerkt, hanteren eigen privacyvoorwaarden. Thermeta.nl is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacywet- en/of enige regelgeving.

Links naar websites en cookies van andere partijen
Op Thermeta.nl staan hyperlinks naar andere websites. Thermeta.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Thermeta.nl verwijst. Ook is Thermeta.nl. niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.
Thermeta.nl is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Thermeta.nl worden aangeboden.
U vrijwaart Thermeta.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Gebruik van Cookies
Op Thermeta.nl wordt gebruik gemaakt van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Cookies geven ons inzicht in de wijze waarop de site wordt gebruikt. Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies te weigeren. Hierdoor kunt u een aantal functionaliteiten op de site echter niet meer gebruiken. Thermeta.nl gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau.

Bezoekgegevens
Op Thermeta.nl worden bezoekgegevens opgeslagen zodat Thermeta.nl haar website verder kan optimaliseren. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet herleid worden tot de individuele bezoeker.

       
© 2007 Thermeta Service bv | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer| Sitemap | Ontwikkeld door: AMteam